Általános szerződési feltételek

PREAMBULUM

1.) Jelen weblap üzemeltetője Pataki Nagy Éva egyéni vállalkozó (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 39., adószám: 69583728-1-43, e-mail cím: evapataki@sikkmeup.hu, telefonszám: 0620/4798947), a továbbiakban Szolgáltató, Bérbeadó vagy Megbízott.

2.) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya 2023. 05. hó 14. napjától kezdődően a Szolgáltató általi módosítás vagy visszavonás napjáig tart. 

3.) Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.sikkmeup.hu weboldalon keresztül, elektronikus jelentkezésének elküldésével vagy a Felek között létrejövő egyedi írásbeli megállapodás aláírásával és az ÁSZF elfogadásával közte, valamint a Szolgáltató között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti bérleti vagy megbízási jogviszony jön létre.

4.) Az Ügyfél a vonatkozó elektronikus jelentkezés/foglalás elküldésével vagy egyedi szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a jelentkezés/foglalás elküldésével vagy egyedi szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a közötte és a Szolgáltató között létrejövő bérleti/megbízási szerződés szerves, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

6.) Jelen ÁSZF I. pontjában foglalt  rendelkezések valamennyi a Szolgáltató, mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között létrejött bérleti szerződésekre, így különösen alkalmi ruha bérleti szerződésekre, kellékekről szóló bérleti szerződésekre és minden egyéb bérleti szerződésre vonatkoznak. 

Az ÁSZF II. részében foglalt rendelkezések a Szolgáltató, mint Megbízott és az Ügyfél, mint Megbízó között konzultációs szolgáltatások (small talk technikák, networking és kapcsolatépítési ismeretek valamint alap sales technikák) tárgyában létrejött megbízási szerződésekre vonatkoznak. Jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

 • RÉSZ

BÉRLETI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A szerződések tárgyát alkalmi ruhák és ezek kiegészítői, kellékei képezik (a továbbiakban együttesen: Termék(ek) vagy Bérelt termék(ek)). Bérlő elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: Bérleti díj) megfizetése ellenében lehet bérbe venni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott bérelt termék minőségében, színében, anyagában, díszítésében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, de használt terméket kap. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elismeri, hogy a terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Bérbeadó a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző magasságú, méretű és testalkatú személyeken és ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest a termék átalakításra szorulhat. 

2.) Bérlő kétféle termékkategória közül válaszhat: 

– exkluzív kategória, azaz „Szasenka” valamint 

– alkalmi, estélyi kategória, azaz „nem Szasenka”.

Bérbeadó a „Szasenka” kategóriába tartozó termékek bérlése esetén egyszeri, egyedi testre szabást, méretre igazítást vállal, melynek díját a bérleti díj magába foglalja. A „nem Szasenka” kategóriába tartozó ruhák esetén a Bérlő ruhaméretet tud választani, testre szabást, méretre igazítást Bérbeadó nem vállal. Méretre igazításra vonatkozó időpontegyeztetésre telefonon vagy emailben van lehetőség, a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeken.  

3.) Bérlő a kiválasztott terméket a honlapon található „Salonic” digitális naptár és időpontfoglalási rendszerben tudja lefoglalni, legfeljebb 8 (nyolc) nappal a kölcsönzés első napja előtt. A kiválasztott termék és a kölcsönzés időtartamának lefoglalását követően Bérbeadó hétköznap 24 (huszonnégy) órán belül, hétvégén a következő munkanapon visszaigazoló emailt küld Bérlőnek, melyben visszaigazolja a ruhafoglalást és az kölcsönzési időtartam megfelelőségét vagy tájékoztatja a Bérlőt az esetlegesen felmerülő akadályról. A visszaigazoló emailben Bérbeadó a termék bérleti díjáról és a fizetendő kaució összegéről tájékoztatja Bérlőt. A foglalás legfeljebb 8 (nyolc) napra szólhat, a 9. (kilencedik) napon automatikusan törlődik. A termék átvétele a 1121 Budapest, Galántai utca 12. szám alatt található Sikkmeup! szalonban lehetséges a bérleti díj és a kaució teljes összegének egyidejű megfizetése ellenében vagy a bérleti díj és kaució teljes összegének átutalással történő megfizetését követően. Bérbeadó a termékeket Foxpost szolgáltatással is vállalja Bérlő részére megküldeni, amennyiben a csomag megküldését megelőző napig a bérleti díj, a kaució teljes összege és a csomagküldés díja Bérbeadó részére megfizetésre kerül. Foxpost szolgáltatás mindenkor aktuális díjairól az alábbi linken tájékozódhatnak: 

https://foxpost.hu/araink

A bérleti díj, a kaució valamint a csomagküldés díjának megfizetése az alábbi számlaszámra történő átutalással történik:

Kedvezményezett: Pataki Nagy Éva egyéni vállalkozó

Számlaszám: 12011265-01784070-00100004

Közlemény: Ruha cikkszáma + „kaució” + „bérleti díj” + „csomagküldés díja” szó feltüntetése

4.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a kaució összege minden termék esetén egyedileg kerül meghatározásra Bérbeadó által. A kaució (óvadék) célja, hogy a Bérlő szerződésszerű, illetve jogszerű teljesítésének elmaradása esetén (például, de nem kizárólagosan: termék rongálódása, késedelmes visszaszolgáltatása, szerződés jogellenes módon történő megszüntetése) a Bérbeadó követelését az óvadék összegéből közvetlenül, a bérlő további hozzájárulása nélkül kielégítse. Amennyiben a termék szerződésszerűen, kifogástalan állapotban és határidőben kerül vissza Bérbeadóhoz, úgy Bérbeadó a kaució teljes összegét 48 (negyvennyolc) órán belül visszafizeti Bérlő részére készpénzben vagy Bérlő bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a termék késedelmesen, hibásan érkezik vissza Bérbeadóhoz, úgy Bérbeadó a tisztítás, javítás költségét a kapott kaucióból automatikusan levonja és a megmaradt összeget 8 (nyolc) munkanapon belül készpénzben visszafizeti vagy visszautalja Bérlő részére. Amennyiben a termék olyan mértékben károsodik, rongálódik meg vagy koszolódik be, hogy a termék eredeti, átadáskori állapota nem állítható helyre, úgy Bérlő a köteles a termék teljes árát Bérbeadó részére megtéríteni. Bérbeadó jogosult a keletkezett kárát a kaucióból közvetlenül kiegyenlíteni azzal, hogy amennyiben a kár a kaució összegét meghaladja, úgy a különbözetet jogosult Bérlővel szemben érvényesíteni, aki annak megfizetését 8 (nyolc) napon belül vállalja.  

5.) Bérbeadó vállalja, hogy a terméket a Bérlőnek a megállapodásban szereplő időpontban kiadja vagy megküldi, melynek feltétele a 7. pontban rögzített díjak maradéktalan teljesítése. Teljesítésnek Bérbeadó megadott bankszámláján történő jóváírás napja vagy a készpénz történő teljesítés esetén az átvételének napja. Bérlő a terméket kizárólag személyesen vagy írásba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján veheti át. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult biztosítékul adni vagy azt egyéb módon megterhelni.

6.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti időtartam legfeljebb 8 (nyolc) naptári nap. Amennyiben a határidő utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap. Bérlő a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján köteles visszavinni Bérbeadó szalonjába 8 és 16 óra közötti időtartamban vagy csomagküldés esetén a csomagot a határidő utolsó napján Bérbeadó részére feladni. Bérlő a terméket nem köteles személyesen visszavinni, arra bárki jogosult. 

Amennyiben Bérlő a termék visszaadásával késedelembe esik, úgy napi 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles Bérbeadó részére. 10 (tíz) napot meghaladó késedelem esetén Bérlő az átadott kaució teljes összegét elveszti. Kivételes esetekben lehetőség van a bérleti időtartam közös megegyezéssel történő meghosszabbítására előzetes egyeztetés alapján, az erre vonatkozó díjszabás külön megállapodás tárgya. 

7.) Bérlő a bérelt terméket az átadáskori, vita esetén kifogástalan állapotban köteles Bérbeadó részére visszaadni. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételkori állapotához képest tapasztalható állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szövetroncsolódás, szakadás, gyertya által okozott viaszkár, égési sérülés, tisztíthatatlan szennyeződés, folt, a ruha megcsonkítása, javítása, sérülése vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, legyen az vállfa, ruhazsák vagy a ruhán, kiegészítőkön lévő díszítések elvesztése, rongálódása is) kárnak minősül. A Bérlő köteles minden, a bérelt termékben okozott- vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a visszahozott termék egyszeri tisztítása által nem eltávolítható szennyeződés esetén további tisztítási költség merülhet fel, melynek megfizetésére Bérlő köteles. Ebben az esetben Bérbeadó a kaució összegét jogosult visszatartani a termék tisztításáig és a többletköltséget a kaucióból megtartani. Bérlő köteles a termékben keletkezett nagyobb fokú szennyeződésről, a termékben keletkezett egyéb kárról Bérbeadót email útján haladéktalanul értesíteni.

Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmiféle kiigazítást, javítást, változtatást nem jogosult végezni. Minden, a Bérlő által végzett vagy végeztetett kiigazítás, javítás, csonkítás a Bérlő által a termékben jogellenesen okozott kárnak minősül, melyet köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Bérbeadó jogosult a kár összegét a kaucióból visszatartani és levonni azzal, hogy amennyiben a kár összege a kaució összegét meghaladja, úgy Bérlő köteles a különbözetet 3 (három) napon belül Bérbeadó részére megfizetni. 

8.) Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Bérbeadó  nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így a bérelt termék által esetlegesen okozott testi sérülésért (pl. horzsolás, seb, heg, bőrpír keletkezése…) illetve az ennek következtében esetlegesen keletkező vagyoni-, nemvagyoni- és egyéb kárért. 

 • RÉSZ

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Megbízó és Megbízott által kötött megbízási szerződések tárgyát a Megbízott által személyesen nyújtott small talk technikák, networking és kapcsolatépítési ismeretek valamint alap sales technikák képezik. Megbízott által nyújtott szolgáltatások megbízási díj megfizetése ellenében vehetőek igénybe. 

 1. Választható szolgáltatások:

 • small talk technikák körében 
 1. A small talk fogalma sokunk számára ismert, de kevesen tudjuk, hogy a gyakorlatban mit is jelent. A konzultáció során segítek abban, hogy 
 2. Felszínes csevegések, helyett irányítótt jó beszélgetéseket tudjon megvalósítani?
 3. Segítek, hogy ismeretlenekkel is könnyedén tudjon társalogni?
 4. Etikett és protokoll ismeretetek mutatok be?
 5. Segítek abban, hogyan tehet jó benyomást másokra?
 6. A zárkózott, kevésbé nyitott embereknek tudok segíteni abban, hogy nyitottabbnak mutatkozhassanak

 • networking és kapcsolatépítési ismeretek alatt
  • Kapcsolatépítés lehetőségeivel és platformjaival ismerkedünk meg
  • Szektorspecifikusan átbeszéljük kivel érdemes és lehet kapcsolatot építeni
  • Segítek, hogy megtervezzük a karrierutadat, kapcsolatok segítségével
  • Segítek a tökéletes első benyomásban
  • Átbeszéljük az éves eseményeket, hol s milyen célból érdemes megjelenni

 • alap sales technikák szolgáltatás választása esetén 
  • Személyiségtípusok meghatározása és alkalmazása a sales során
  • Saját magunk „eladása”
  • Testbeszéd és nonverbális kommunikációs alapok
  • Tárgyalás technika és prezentációs alapok

 1. A II/2. pontban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött megbízási szerződés esetén Megbízott vállalja, hogy 50 (ötven) perces személyes konzultációt, tanácsadást tart Megbízó részére a 1126 Budapest, Galántai utca 12. szám alatt található Sikkmeup! szalonban, előre egyeztetett időpontban. A tanácsadáson Megbízott biztosítja a kérdőíveket és az oktatási anyagot Megbízott részére. A tanácsadást követően Megbízott vállalja, hogy email vagy szükség esetén telefon útján kapcsolatot tart Megbízóval, melyben a konzultáción elhangzottak gyakorlatban történő alkalmazását, használatát követi nyomon illetve igény esetén további konzultációs időpontegyeztetés történik. Megbízott vállalja az emailben történő megkeresésekre történő 1 (egy) héten belüli válaszadást. 

 1. Megbízó megbízást a nevének, lakcímének, munkakörének, a választott szolgáltatás típusának valamint a kiválasztott időpontnak a megjelölésével, az alábbi utak igénybevételével adhat:

 • www.sikkmeup.hu weboldalon található digitális naptár és időpontfoglalási rendszeren keresztül, 
 • evapataki@sikkmeup.hu email címre küldött elektronikus levélben valamint 
 • Megbízott Preambulumban rögzített telefonos elérhetőségén keresztül. 

Megbízott vállalja, hogy az időpontfoglalásokat 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolja, mellyel a megbízási szerződés Megbízó és Megbízott között létrejön. 

 1. A megbízás díja 9.000,- Ft/50 perc, mely összeg a konzultációt követően azonnal, készpénzben vagy az alábbi bankszámlára történő átutalással esedékes:

Kedvezményezett: Pataki Nagy Éva egyéni vállalkozó

Számlaszám: 12011265-01784070-00100004

 1. A megbízási szerződés létrejöttét követően lemondásra az alábbiak szerint van lehetőség. Amennyiben a lemondás a konzultációra egyeztetett időpontot megelőzően több, mint 24 órával történik, úgy Megbízó a megbízási díjat nem köteles megfizetni; amennyiben 24 órán belül történik, úgy a megbízási díj 50%-át köteles Megbízó a Megbízott részére, a lemondást követő 8 (nyolc) napon belül megfizetni.  
 2. Megbízott szavatolja, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megbízó részére. Megbízott rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez.
 3. Megbízott a szolgáltatásnyújtás során saját belső eljárásrendje szerint jár el azzal, hogy köteles a megbízási feladatokat folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, és tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a megbízási feladat szakszerű ellátását – a Megrendelő érdekeinek elsődlegessége és a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett.
 4. Megbízott meglévő képzési- és egyéb anyagait vagy az általa készített anyagokat, mint bizalmas dokumentumokat adja át Megbízó részére, kizárólag saját használatra. Megbízó részére átadott anyagokat Megbízó máshol fel nem használhatja, másnak át nem adhatja. Ezen anyagok szerzői és felhasználási joga Megbízottnál marad. 
 5.  A Megbízónak átadott anyagokban szereplő információt, tényt, adatot valamint a szolgáltatás igénybevétele során általa megismert módszertanokat, illetve egyéb szellemi alkotásokat vagy szerzői jog tárgyát képező műveket Megbízó köteles bizalmas információként megőrizni, azokat nem jogosult semmilyen módon harmadik személyek számára átadni, hozzáférhetővé tenni.
 6. Megbízó nem jogosult a Megbízott által tartott konzultációról tanácsadásról sem saját, sem más célra hang- vagy videofelvételt készíteni. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el és egymással kölcsönösen együttműködnek.

2.) Felek megállapodnak, hogy Ügyfél haladéktalanul köteles jelezni Szolgáltató felé, amennyiben a közöttük létrejött szerződésben rögzített adataiban bárminemű változás következik be a szerződéses jogviszony fennállása alatt. A Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

3.) Felek a szerződések teljesítése során- illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus levél (e-mail) útján tartják. Szolgáltató köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot az Ügyfél jelentkezése során, illetve szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küldeni. Ügyfél a jelen ÁSZF Preambulumában rögzített email címre történő elektronikus levélben köteles Szolgáltató felé a jognyilatkozatait vagy egyéb értesítését, tájékoztatását megküldeni. 

4.) Szolgáltató kizárja a felelősségét az általa üzemeltetett weboldal működése során esetlegesen felmerülő hiba vagy hiányosság következtében keletkező károkét. 

5.) Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).

6.) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

7.) Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájukat elsősorban békés, egymás közötti tárgyalások útján próbálják meg rendezni. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, Ügyfél jogosult a Békéltető Testület eljárását kezdeményezni. Szolgáltató székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3. em. 10.) az illetékes. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az esetlegesen felmerülő fogyasztói jogviták esetén az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal is élhet. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület az Ügyfél panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja vagy az eljárást bármely okból megszünteti, úgy Ügyfél köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során a Szolgáltató eljárásával felmerült valamennyi költségét így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat, postaköltséget, utazási költséget, egyéb eljárási díjat stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni az ügyben hozott döntés közlését követő 8 (nyolc) napon belül.